Obchodné podmienky

Vitajte na stránke www.spolocenske-saty.weblahko.sk v sekcii Obchodné podmienky

I.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.spolocenske-saty.weblahko.sk  sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v emaily(meno,adresa,tel.číslo,veľkosť a farbu šiat)
2. Vyplnením a odoslaním emailu tj. podaním objednávky , kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
3. Objednávka prostredníctvom e- shopu je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky.


II.
Predmet zmluvy


1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.spolocenske-saty.weblahko.sk a následne v objednávke kupujúceho.
2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.


III.
Cena a platobné podmienky


1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke www.spoocenske.saty.weblahko.sk. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH.
2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
5. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:

a) dobierkou - dodanie tovaru sa uskutoční Slovenskou poštou, a.s.
b) platba vopred(50% z ceny šiat) - záloha na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení.
6. Platbu vopred môže určiť predávajúci:

a) pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu.


IV.
Dodanie a prevzatie tovaru


1. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v emaily.
3. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný najneskôr do 30 dní od obdŕžania objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.


V.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe.
3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho ( Marta Lysíková Raková 1015 023 51 Raková) odo dňa odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť v nepoškodenom stave

b) tovar nesmie byť používaný
c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto zásielku predávajúci nepreberie).
4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar a náklady, vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.
http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf (vyplniť, vytlačiť a zaslať na našu adresu).

6. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu alebo stažnosť na adresu Marta Lysíková Raková 1015, 023 51 Raková alebo na email valentinal@azet.sk

7.V prípade zvláštných požiadaviek,ako sú šitie,alebo úprava šiat na mieru spotrebiteľa,tovar nevymieňam a ani neberiem späť,pretože je zhotovený na základe mier ,alebo je upravený na požiadavku spotrebiteľa.

 

VI.

Náklady na poštovné

Náklady na poštovné a balné sú nezávislé od výšky hodnoty objednávky a účtujú sa pri jednej objednávke iba raz a to vo výške 4 eur.

VII.
Záruka na tovar


1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe.
2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.


VIII.
Ochrana osobných údajov


1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.IX.
Záverečné ustanovenia


1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 1. marca 2011.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok".

 

 

 

TOPlist